skip to Main Content
Graafisen suunnittelun ABC

Oletko törmännyt käsittämättömällä kielellä puhuviin graafikoihin? Myös graafikoilla on oma ammattislanginsa, josta tässä blogitekstissä avataan peruskäsitteet.

Graafisen suunnittelun abc – eli kaikki, mitä et kehdannut graafikolta kysyä, osa I

Oletko joskus asioinut mainostoimiston kanssa ja kohdannut graafikoiden ammattislangia? Tämä teksti aloittaa kolmiosaisen blogitekstien sarjan, jossa selvitetään hyödyllisiä ammattitermejä mainostoimiston kanssa asioivalle.  Graafinen suunnittelu on olennainen osa viestintää, sillä paitsi rakennetaan visuaalinen ilme ja brändin tunnistettavuus, myös huolehditaan sisällön luettavuudesta, ymmärrettävyydestä ja saavutettavuudesta.

Graafinen ilme

Graafinen ilme eli visuaalinen ilme tuo näkyviin millainen yritys on. Sen avulla yritys tai organisaatio tunnistetaan ja erotetaan muista. Graafista ilmettä sovelletaan erityisesti viestintään ja markkinointiin. Graafisen ilmeen tärkeimmät osat ovat logo, kuvamaailma, typografia ja värit. Pelkästään nämä eivät riitä tuomaan yrityksen identiteettiä materiaaleihin vaan olennaista on se, millä tavalla graafista ilmettä sovelletaan eri tuotteiden suunnittelussa. Graafinen ilme on kokonaisuus, joka koostuu kaikesta viestintämateriaalista painotuotteista nettisivuille ja joskus jopa toimiston väreihin.

Visuaalisilla elementeillä voidaan korostaa yrityksen tai organisaation persoonallisuutta. Harkittu visuaalinen ilme on myös tehokas tapa tuoda esille yritykselle tärkeitä arvoja ja tavoitteita.

Jos kaiken tämän ajattelu tuntuu työläältä, vielä työläämpää on kaikkien esitteiden ja tuotekuvastojen suunnittelu erikseen. Selkeä graafinen ilme helpottaa markkinoinnin ja viestinnän työtä tarjoamalla raamit suunnittelulle, eikä kaikkea tarvitse keksiä itse. Ammattimainen visuaalinen ilme parantaa mielikuvaa yrityksestä ja toimii itsessään yrityksen sanansaattajana.

Hyvän graafisen ilmeen tunnusmerkkejä ovat tunnistettavuus, yrityksen imagon ja liikeidean tukeminen, erottuminen kilpailijoista, selkeys ja yhdenmukaisuus. Hyvä graafinen ilme huomioi myös yrityksen kohderyhmät.

 

Logo ja liikemerkki

Logo on yrityksen oma graafinen tunnus, joka erottaa yrityksen muista. Logo voi olla pelkkä tekstilogo ilman liikemerkkiä, jolloin se koostuu yrityksen nimen graafisesta kirjoitusasusta. Tällainen logo on esimerkiksi Nokialla. Liikemerkki on graafinen symboli, jota käytetään logossa tai siitä irrallisena elementtinä. Se on visuaalinen tunnus, joka liitetään yritykseen. Liikemerkeistä muodostuu helposti tuttuja ja tunteita herättäviä. Liikemerkin väri on myös yrityksen pääväri, ja väri voikin muodostua tärkeäksi tunnisteeksi: kaikki tuntevat Coca-Colan punaisen ja Fazerin sinisen. VR käyttää vihreää, joka korostaa junamatkustamisen ympäristöystävällisyyttä. Logosuunnittelussa kannattaa aina ottaa huomioon yrityksen imago, tarkoitus, kohderyhmä, symbolin eri merkitykset ja värimaailman tulkinnat.

 

Typografia, fontti, versaali, gemena, kapiteeli

Typografia on tekstin ulkoasun suunnittelua, johon kuuluu muun muassa kirjasinlajin, -koon, merkki- ja rivivälityksen sekä tekstin värin valinta. Typografia vaikuttaa olennaisesti tuotteen graafiseen ilmeeseen, ja siten yrityksen tunnistettavuuteen. Keskeinen tavoite on kuitenkin, että tekstiä on mukava ja helppo lukea eri ympäristössä ja medioissa.

Fontti eli kirjasintyyppi on yhtenäinen ryhmä, joka koostuu kirjaimista, numeroista sekä väli- ja erikoismerkeistä. Fontilla on usein erilaisia kirjasinleikkauksia kuten lihavointi (bold), kursivointi (oblique/italic) ja kavennettu (condensed). Tunnetuimpiin fontteihin kuuluvat esimerkiksi Times New Roman ja Comic Sans. Erilaisia fontteja on tuhansia.

Kirjasintyypit voi jakaa karkeasti viiteen ryhmään: päätteellisiin kirjaintyyppeihin kuten antiikva (engl. serif), päätteettömiin kirjasintyyppeihin groteskit (engl. sans-serif), lisäksi egyptiennet, fraktuurat ja kalligrafiset.

Versaaleilla tarkoitetaan suuraakkosia (ABC) ja gemenoilla pikkukirjaimia. Kapiteelit puolestaan ovat suuraakkosten eli versaalien näköisiä, mutta pienaakkosten eli gemenoiden kokoisia, ja virkkeen ensimmäinen kirjain on versaali. Kapiteeleja käytetään typografisena tehosteena, jolloin teksti näyttää huolitellummalta. Suuraakkosin eli versaalein kirjoitetut sanat korostuvat yleensä liikaa tekstin seasta, joten niiden sijasta käytetään usein kapiteeleja.

 

Leiska eli layout

Leiska eli taitto on painotuotteen tai nettisivujen kuvien, graafisten elementtien ja tekstien sommitelma. Nettisivujen leiska on käytännössä sivujen ulkoasun suunnitelma tai luonnos.

 

Vedos

Graafisessa suunnittelussa vedoksella tarkoitetaan välivaihetta keskeneräisessä suunnittelutyössä. Vedoksesta asiakas voi tarkistaa miltä lopullinen tuote tulisi näyttämään. Asiakkaalle lähetetään vedos, josta seuraa kommentointikierros.

 

Kommentointikierros tai vedoskierros

Yleensä työn alussa, tai jo tarjouspyyntövaiheessa, sovitaan tietystä vedosmäärästä, jotta työ pysyisi halutussa budjetissa ja aikataulussa. Meillä Inspiksellä on usein kaksi vedoskierrosta. Käytännössä työ etenee näin: Asiakkaalle lähetetään vedos suunnittelutyöstä ja asiakas kommentoi vedosta. Toteutamme kommenttien mukaiset muutokset ja lähetämme korjatun vedoksen. Korjatusta vedoksesta yleensä katselmoidaan vain tehdyt muutokset. Tämän jälkeen työ tehdään valmiiksi, esimerkiksi lähetetään painoon.

Back To Top