Rekisterinpitäjä

Design Inspis Oy
Koulukatu 19 A2, 90100 Oulu
040 538 2806

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miia Törmänen
Koulukatu 19 A2, 90100 Oulu
040 538 2806

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietoja käytetään laskutukseen ja asiakkaiden tiedottamiseen. Asiakastietoja käytetään myös asiakkaiden senhetkisten palveluiden rekisteröintiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavat perustiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä työpaikan osoite. Muutoin asiakkaiden tietoina toimivat vain etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden tietoja säilytetään sähköisessä muodossa Excel-tiedostossa, laskutusjärjestelmässä sekä projektihallintajärjestelmässä. Projektinhallintajärjestelmässä hakua ei voi suorittaa asiakastietojen perusteella.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja luovutetaan ainoastaan kirjanpitoon.

Tietojen siirto EU:n tai ATA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: asiakastietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
Digitaaliset tiedot: tietokoneella olevia asiakastietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan laskutusta hoitavat henkilökunnan jäsenet tai asiakasprojekteissa työskentelevät henkilöt.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan väärän tiedon korjausta. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukutukimusta varten.